Section 85: Footwear


850

Rest of 85 not defined

851

Footwear

8510

Rest of 851 not defined

8511

Footwear,w.metal toe-cap

85110

Rest of 8511 not defined

85111

Waterproof footwear

85113

Footwear,rubber,plastic

85115

Footwear leather uppers

8512

Sports footwear

85120

Rest of 8512 not defined

85121

Ski-boots,etc.rubbr,plst

85122

Ski-boots,etc.leath.uppr

85123

Oth.sport.shoe,rubbr,pls

85124

Oth.sport.shoe,lthr.uppr

85125

Gym,etc.shoe,rubber sole

8513

Footwear,nes,rubber,plst

85131

Footwr,nes,unfixd uppers

85132

Oth.footwear,rubber etc.

8514

Oth.footwear,lthr.uppers

85140

Rest of 8514 not defined

85141

Leathr footwr wth straps

85142

Footwear,wooden soles

85148

Footwear nes,leathr.sole

85149

Footwear nes,lthr.uppers

8515

Oth.footwear,textle uppr

85150

Rest of 8515 not defined

85151

Footwr,txt.uppr,rbb.sole

85152

Footwr,txt.uppr,lth.sole

85159

Footwr,nes.textle.uppers

8517

Footwear,nes

8519

Parts footwear,etc.